cs de

Změna rezervovaného příkonu nebo charakteru odběru

Rezervovaným příkonem se na hladině nízkého napětí (NN) rozumí hodnota elektrického příkonu, sjednaná ve smlouvě o připojení se společností I.P.P.E. s.r.o, pro dané odběrné místo ve výši jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před měřícím zařízením.

V případě hladiny vysokého (VN) se jedná o hodnotu průměrného čtvrthodinového elektrického příkonu uvedenou ve smlouvě o připojení, kterou při odběru nelze překročit. Překročení rezervovaného příkonu v odběrném místě může ohrozit spolehlivost distribuce elektřiny i pro další zákazníky, a proto jsou za překročení udělovány sankce. Pokud tedy stávající rezervovaný příkon již nevyhovuje Vašim potřebám, požádejte o jeho navýšení.

Změnou charakteru odběru se rozumí zásadní změna připojených spotřebičů, jako je například změna vytápění objektu, ohřevu, instalace speciálních zařízení, apod.

S celým procesem připojení odběrného místa se můžete seznámit zde

 Jak změnit rezervovaný příkon?

Pro změnu stávajícího odběrného místa připojeného z hladiny nízkého napětí prosíme vyplňte Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě podle Vašich požadavků.

Pro změnu stávajícího odběrného místa připojeného z hladiny vysokého napětí prosíme vyplňte Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě podle Vašich požadavků.

V případě, že potřebujete připojit vybraná elektrická zařízení, které by svým provozem mohla ovlivnit kvalitu dodávané elektřiny, prosíme o vyplnění Dotazníku pro posuzování zpětných vlivů elektrických zařízení na síť

Vyplněné formuláře nám odevzdejte nebo pošlete na adresu.

Pokud potřebujete poradit s vyplněním neváhejte se na nás obrátit.

Vaši žádost posoudíme a vyjádříme se k ní s ohledem na existenci distribuční soustavy a její přenosové schopnosti:

  • V dané lokalitě již existuje zařízení distribuční soustavy s dostatečnou přenosovou kapacitou a není třeba nic budovat
    • Nejpozději do 30 dní vám zašleme návrh Smlouvy o připojení. Ve Smlouvě o připojení jsou uvedeny technické podmínky připojení a Váš měrný podíl na nákladech spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu. Zaslaný návrh Smlouvy o připojení k distribuční síti je platný 30 dnů od doručení.
  •  V dané lokalitě je třeba rozšířit nebo vybudovat nové zařízení distribuční soustavy
    • Nejpozději do 30 dnů vám zašleme návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení. Ve smlouvě o budoucí smlouvě o připojení jsou uvedeny technické podmínky připojení, které realizuje provozovatel distribuční soustavy a technické podmínky připojení, které realizuje Žadatel. Ve Smlouvě o smlouvě budoucí o připojení je dále uveden měrný podíl na nákladech spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu, návrh termínu připojení a další vzájemné koordinace. Platnost tohoto návrhu Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení je 30 dnů od doručení.
    • Poté, co svým podpisem potvrdíte souhlas s podmínkami uvedenými v tomto návrhu, zašlete nám je zpět a uhradíte zálohu (50 % podílu na oprávněných nákladech), zahájíme práce na příslušných úpravách sítě.
    • Po realizaci výstavby zařízení distribuční soustavy obdržíte v dohodnutém termínu Smlouvu o připojení s předepsaným zbývajícím podílem za připojení a zajištění příkonu a dalšími nutnými podklady pro připojení.

Až obdržíte Smlouvu o připojení, obraťte se na revizního technika, který zkontroluje a v případě potřeby zajistí technickou způsobilost Vašeho odběrného místa pro připojení. Revizní technik Vám pro nás vystaví podklady pro uzavření smlouvy.

Navštivte nás a my s vámi uzavřeme následné smlouvy.

Pro dokončení změny odběrného místa je nutné vyplnit Žádost o poskytnutí sdružených služeb dodávek elektřiny pro příslušnou napěťovou hladinu dle Vašeho požadavku.

                            

Vyplněný formulář nám odevzdejte nebo pošlete na adresu.

Dle přijaté žádosti s Vámi uzavřeme Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny a Dohodu o zálohových platbách, na základě kterých bude v případě potřeby řešena instalace elektroměru, a bude zajištěna dodávka elektřiny.

Měli byste vědět

Při žádosti o snížení rezervovaného příkonu se postupuje zcela identicky. V případě žádosti týkající se požadavku pouze na snížení rezervovaného příkonu je lhůta pro předložení návrhu smlouvy o připojení provozovatelem distribuční soustavy stanovena dle vyhlášky č. 16/ 2016 Sb  na 15 dnů od podání úplné žádosti.

V případě ukončení smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy trvá rezervace příkonu pro stávající místo připojení po dobu 48 měsíců ode dne ukončení smlouvy.

Jestliže smlouva o zajištění služby distribuční soustavy nebyla pro odběrné elektrické zařízení uzavřena do 48 měsíců od termínu připojení sjednaného ve smlouvě o připojení, rezervace příkonu pro odběrné místo nebo pro místo připojení zaniká.