cs de

Změna rezervované kapacity

Rezervovaná kapacita je smluvně sjednaná hodnota maximálního čtvrthodinového elektrického výkonu v kW, kterou smí zákazník odebrat v jednom odběrném místě ze zařízení provozovatele distribuční soustavy.

Rezervovaná kapacita je složena ze dvou složek - roční rezervované kapacity a měsíční rezervované kapacity. Součet sjednané roční a měsíční rezervované kapacity nesmí být vyšší než hodnota rezervovaného příkonu  ve smlouvě o připojení.

Požádat o změnu rezervované kapacity můžete nejpozději poslední pracovní den před počátkem měsíce, ve kterém potřebujete rezervovat jinou kapacitu.

  • Příklad: O změnu od 1. května žádejte nejpozději 30. dubna, pokud je 30 duben pracovním dnem.

 

Jak zažádat o změnu rezervované kapacity?

Změnu výše rezervované kapacity si sjednejte u svého dodavatele elektřiny, respektive se společností, se kterou máte uzavřenou Smlouvu o distribuci

Pro změnu nebo sjednání rezervované kapacity odběrného místa připojeného z hladiny vysokého napětí prosíme vyplňte Žádost o poskytnutí sdružené dodávky elektřiny z napěťové hladiny vn podle Vašich požadavků.

Vyplněné formuláře na odevzdejte nebo pošlete na adresu.

Pokud potřebujete poradit s vyplněním neváhejte se na nás obrátit.

Měli byste vědět

Cenu za roční rezervovanou kapacitu stanovuje platné Cenové rozhodnutí ERÚ na celý kalendářní rok s pevnou měsíční cenou.

Roční rezervovanou kapacitu lze v odběrném nebo předávacím místě snížit až po uplynutí doby 12měsíců od poslední změny výše roční rezervované kapacity.

Cenu za měsíční rezervovanou kapacitu stanovuje platné Cenové rozhodnutí ERÚ na kalendářní měsíc s pevnou měsíční cenou.

Regulační stupně v elektroenergetice upravuje Vyhl. č.80/2010Sb

Zákazníci jsou zařazeni do RS:

  • v RS č. 1 jsou zařazeni všichni zákazníci, u nichž je prováděno ovládání vybraných spotřebičů pomocí hromadného dálkového ovládání, popřípadě prostřednictvím jiného technického systému pro řízení velikosti spotřeby
  • v RS č. 2 jsou zařazeni zákazníci odebírající elektřinu ze zařízení distribučních soustav s napětím vyšším než 1 kV s hodnotou rezervovaného příkonu do 100 kW a zákazníci odebírající elektřinu ze zařízení distribučních soustav s napětím do 1 kV s hodnotou jističe před elektroměrem nižší než 200 A,
  • v RS č. 3 a 5 jsou zařazeni zákazníci odebírající elektřinu ze zařízení přenosové soustavy nebo ze zařízení distribučních soustav s napětím vyšším než 1 kV a s hodnotou rezervovaného příkonu 1 MW a vyšší
  • v RS č. 4 a 6 jsou zařazeni zákazníci odebírající elektřinu ze zařízení distribučních soustav s napětím vyšším než 1 kV a s hodnotou rezervovaného příkonu od 100 kW včetně do 1 MW a zákazníci odebírající elektřinu ze zařízení distribučních soustav s napětím do 1 kV s hodnotou jističe před elektroměrem 200 A a vyšší,
    • v regulačním stupni č. 7 jsou zařazeni všichni zákazníci.