cs de

Výroba elektřiny

Výrobní zařízení k distribuční soustavě připojujeme na základě Smlouvy o připojení. Postup pro její uzavření se může lišit v závislosti na hladině napětí, ke které se výrobna bude připojovat, nebo zda se v místě požadavku připojení nachází naše zařízení distribuční soustavy s dostatečnou přenosovou kapacitou.


Jak připojit novou výrobnu elektřiny k distribuční soustavě?

Žádost se podává, pokud plánujete připojit nový zdroj, měníte instalovaný či rezervovaný výkon, nebo měníte způsob provozu zdroje (např. umožnění ostrovního provozu). V případě přepisu výrobny na nového majitele se uzavírá nová smlouva o připojení.

 

 

 

  • Pokud máte záměr připojení více druhů zdrojů, vyplňte prosím pro každý zdroj dotazník výrobny, který bude nedílnou součástí žádosti o připojení výrobny.

 

Vyplněné formuláře nám odevzdejte nebo pošlete  na adresu.

Proces připojení výrobních modulů je spojen s mnoha legislativními a technickými podmínkami, proto pokud potřebujete poradit s vyplněním žádostí, neváhejte se na nás obrátit.


Vaši žádost posoudíme a vyjádříme se k ní s ohledem na existenci distribuční soustavy a její přenosové schopnosti:

1) V dané lokalitě již existuje stávající zařízení distribuční soustavy s dostatečnou kapacitou.

  • Nejpozději do 30 dní vám zašleme návrh Smlouvy o připojení v případě připojení výrobny do napěťové hladiny nn. Pokud se jedná o připojení výrobny do napěťové hladiny vn, zašleme Vám návrh Smlouvy o připojení nejpozději do 60 dní.
    Ve Smlouvě o připojení jsou uvedeny technické podmínky připojení a Váš měrný podíl na nákladech spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu/výkonu. Zaslaný návrh Smlouvy o připojení k distribuční síti je platný 30 dnů od doručení respektive 60 dní v případě připojen k napěťové hladině vn.


2) V dané lokalitě je třeba nové zařízení distribuční soustavy vybudovat nebo upravit.

  • Nejpozději do 30 dnů vám zašleme návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení v případě připojení výrobny do napěťové hladiny nn. Pokud se jedná o připojení výrobny do napěťové hladiny vn, zašleme Vám návrh Smlouvy o smlouvě budoucí připojení nejpozději do 60 dní. Ve smlouvě o budoucí smlouvě o připojení jsou uvedeny technické podmínky připojení, které realizuje provozovatel distribuční soustavy a technické podmínky připojení, které realizuje Žadatel. Ve Smlouvě o smlouvě budoucí o připojení je dále uveden měrný podíl na nákladech spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu/výkonu, návrh termínu připojení a další vzájemné koordinace. Platnost tohoto návrhu Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení je 30 dnů respektive 60 dní v případě napěťové hladiny vn od doručení.

  • Poté, co svým podpisem potvrdíte souhlas s podmínkami uvedenými v tomto návrhu, zašlete nám je zpět a uhradíte zálohu (50 % podílu na oprávněných nákladech), zahájíme práce na příslušných úpravách sítě.

  • Po realizaci výstavby zařízení distribuční soustavy obdržíte v dohodnutém termínu Smlouvu o připojení s předepsaným zbývajícím podílem za připojení a zajištění příkonu/výkonu a dalšími nutnými podklady pro připojení.

Až obdržíte Smlouvu o připojení, obraťte se na odborného zhotovitele výrobny, který zajistí zpracování projektové dokumentace a technickou způsobilost Vašeho výrobního zařízení pro připojení. Dodavatel Vám vystaví podklady nutné pro provedení prvního paralelního připojení (dále jen PPP) výrobny k DS a požádá distributora o provedení funkčních zkoušek.

Na základě žádosti výrobce o PPP bude provedena kontrola připojení výrobny a dokladů výrobny. V případě úspěšného prvního paralelního připojení bude vystaven protokol o PPP.

Navštivte nás a my s vámi uzavřeme následné smlouvy spojené s připojením výrobny.

Pro dokončení připojení výrobny je nutné vyplnit Žádost o poskytnutí sdružených služeb dodávek elektřiny pro příslušnou napěťovou hladinu dle Vašeho požadavku.

Žádost se předkládá pro uzavření smlouvy o dodávce silové elektřiny a služby distribuční soustavy.

 

Žádost se předkládá pro uzavření smlouvy o dodávce silové elektřiny a služby distribuční soustavy.

 

Vyplněný formulář nám odevzdejte nebo pošlete na adresu.

Dle přijaté žádosti s Vámi uzavřeme Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny a Dohodu o zálohových platbách. V Případě povoleného rezervovaného výkonu v DS u Vašeho OPM, jsme připravení vykoupit Vámi vyrobenou elektřinu, a to na základě uzavřené Smlouvy o výkupu elektřiny.

Po uzavření všech smluvních vztahů bude instalován elektroměr a bude zajištěna dodávka/odběr elektřiny do předávacího místa.

Měli byste vědět

Provozovatel distribuční soustavy je oprávněn dle energetického zákona v rámci stavu nouze či předcházení stavu nouze regulovat výrobnu připojenou k provozované distribuční soustavě či připojenou do odběrného místa připojeného k distribuční soustavě. Technické podmínky připojení výrobny, její regulace a komunikace s dispečinkem distributora jsou obsahem smlouvy o připojení, PPLDS a stanoviska k projektové dokumentaci řešící připojení výrobny.

Výrobce je povinen před zahájením realizace výrobny předložit prováděcí projektovou dokumentaci distributorovi k odsouhlasení, který posoudí soulad zaslané projektové dokumentace se stanovenými technickými podmínkami připojení výrobny dle smlouvy a podmínek PPLDS a zašle vyjádření. Tím není dotčena povinnost žadatele postupovat v souladu s uzavřenou smlouvou.

Po realizaci záměru před žádostí o PPP výrobny je nutné požádat distributora o funkční zkoušky výrobny, v rámci kterých bude nastavena komunikace výrobny s dispečinkem distributora a budou ověřeny všechny funkce a požadavky na připojení výroben k distribuční soustavě dle Pravidel provozování lokální distribuční soustavy PPLDS,

V rámci PPP je nutné doložit doklady uvedené ve smlouvě o připojení. Pro instalované výrobní moduly je potřeba dále doložit ověření souladu s požadavky na připojení výroben k distribuční soustavě dle Pravidel provozování lokální distribuční soustavy PPLDS, které obsahují technické podmínky (RfG) dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/631 a dokumentaci skutečného provedení stavby potvrzené zhotovitelem.

Výrobce povinen provozovat výrobnu pouze na základě udělení licence na výrobu elektřiny. Rozhodnutí o udělení licence vydává Energetický regulační úřad (ERU) na základě příslušné žádosti výrobce/žadatel. Proces udělení nebo změny licence je popsán na stránlách www.eru.cz, a to včetně potřebných formulářů. Výjimku z povinnosti držení licence na výrobu mají případy tzv. mikrozdrojů pro vlastní spotřebu zákazníka dle § 28 odst. 5 energetického zákona.

Výrobce je po úspěšném prvním paralelním připojení PPP a vydané licenci na výrobu elektřiny povinen se registrovat jako účastník trhu u operátora trhu s elektřinou pro ČR. Bližší informace naleznete na stránkách www.ote-cr.cz.