cs de

Reklamace a stížnosti - voda

Reklamace kvality vody

Máte-li za to, že na Vašem odběrném místě není dodržena kvalita vody, zašlete reklamaci na e-mail info@ippe-sro.cz. V případě potřeby konzultace nás kontaktujte zde .

 

Reklamace vyúčtování dodávky vody

Pokud naleznete problém s vyúčtováním dodávky vody na obdržené faktuře, kontaktujte nás zde.

Přezkoušení vodoměru

Má-li Zákazník pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na vodoměru, má právo požádat o jeho přezkoušení. Toto právo lze uplatnit kdykoliv, nejpozději při pravidelné výměně vodoměru po 6 letech. Provozovatel je povinen na základě písemné žádosti odběratele do 30 dnů ode dne doručení žádosti zajistit přezkoušení vodoměru u subjektu oprávněného provádět státní metrologickou kontrolu měřidel, přičemž odběratel je povinen poskytnout provozovateli k odečtu i výměně vodoměru nezbytnou součinnost. Výsledek přezkoušení oznámí provozovatel neprodleně písemně Zákazníkovi.

V případě potřeby konzultace nás kontaktujte zde.

Měli byste vědět

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů v § 11a zakotvuje možnost požadovat přezkoušení stanoveného měřidla. Uživatel stanoveného měřidla je povinen na žádost osoby, která může být dotčena jeho nesprávným měřením, požádat o přezkoušení stanoveného měřidla. Náklady na přezkoušení stanoveného měřidla hradí žadatel o přezkoušení v případě, že stanovené měřidlo je shledáno při přezkoušení vyhovujícím nebo uživatel stanoveného měřidla v případě, že stanovené měřidlo je shledáno při přezkoušení nevyhovujícím.