cs de

Odvod srážkových vod

V souladu se zákonem č. 274/2001 Sb.o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb. v platném znění zajišťuje I.P.P.E. s.r.o. spolu s odváděním odpadních vod splaškových i odvádění srážkových vod.

Způsob výpočtu množství srážkových vod odvedených do kanalizace bez měření upravuje § 31 prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. k zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 

V lokalitě spravované společností I.P.P.E. s.r.o. je srážkový normál 530 mm.

 

Odtokové součinitele podle druhu plochy

 

Druh plochy

Odtokový součinitel

A - zastavěné a těžce propustné zpevněné plochy: rozumí se stavby, asfaltové nebo betonové povrchy, spárovaná dlažba apod.

0,9

B - lehce propustné zpevněné plochy: rozumí se dlažba nespárovaná nebo z lomového kamene, štěrkové povrchy, původně nezpevněné plochy trvale využívané k chůzi nebo pohybu vozidel apod.

0,4

C - plochy kryté vegetací

0,05

 

Měli byste vědět

Novela prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. ze dne 28.3.2014 změnila způsob výpočtu srážkových vod. Od 1.4.2014 musí být množství srážkových vod odváděných do kanalizace vypočteno podle 30-ti letého srážkového normálu.