cs de

Měřidla

Měření dodávky vody dle vodoměru

Spotřeba vody daného objektu je účtována podle fakturačního vodoměru. Fakturační vodoměr je stanovené měřidlo podléhající úřednímu ověření ve smyslu zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. v platném znění. Vlastníkem vodoměrů je vlastník vodovodní sítě, tj. I.P.P.E. s.r.o., která provádí jejich osazení, údržbu, opravy a výměnu. Má právo jednotlivé části vodoměru zajistit proti neoprávněné manipulaci.

Zákazník je povinen dodržet podmínky umístění vodoměru, které stanoví provozovatel a vlastník vodovodní sítě (I.P.P.E. s.r.o.), umožnit mu přístup k vodoměru, chránit vodoměr před poškozením a bez zbytečného odkladu oznámit provozovateli závady v měření. Jakýkoliv zásah odběratele do vodoměru je nepřípustný.

Má-li odběratel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na vodoměru, má právo požádat o jeho přezkoušení. Toto právo lze uplatnit nejpozději při výměně vodoměru.

 

Péče o vodoměr

Dle podmínek zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 274/2001 Sb., v platném znění, je odběratel povinen chránit vodoměr proti poškození.

Nejčastější příčinou poškození vodoměru bývá jeho zamrznutí, kdy vlivem působení mrazu dochází k jeho mechanickému poškození. Doporučeným postupem ochrany v zimním období je vodoměr a prostor kolem něj izolovat vhodným materiálem nepodléhajícím hnilobě (např. polystyrenem).

Nicméně mráz ohrožuje také vodoměry umístěné uvnitř budov, a to zejména tam, kde nemovitost není v zimním období vytápěna. V případě delší nepřítomnosti je vhodné uzavřít přívod vody před vodoměrem a potrubí za ním vypustit.  Rovněž je potřeba zabezpečit vodoměr proti vnějšímu zaplavení.