cs de

Cena elektřiny

Jak rozumět jednotlivým složkám ceny elektřiny?

1. Neregulované ceny za vlastní odebranou elektřinu, tzv. „silovou elektřinu“

Tyto ceny stanovuje dodavatel (držitel licence na obchod s elektřinou) vybraný zákazníkem a zahrnují následující položky:

  • Pevná cena za měsíc - její výše se liší podle využívaného produktu
  • Cena za odebranou megawatthodinu (MWh

2. Regulované ceny

Tyto ceny jsou každoročně stanovovány cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu a jsou tvořeny následujícími položkami:

a) Cena zajišťování distribuce elektřiny  jednotlivým zákazníkům, tj. poplatky za použití distribuční sítě, která je vícesložková a tvoří ji:

  • Cena za příkon (Kč/měsíc nebo Kč/A/měsíc) - jde o částku, která se odvíjí od jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem udávané v ampérech (A) a pokrývá část povolených výnosů provozovatele distribuční soustavy. U odběrných míst na hladině vysokého napětí se sjednává rezervovaná kapacita (Kč/MW/měsíc).
  • Cena za distribuované množství elektřiny (Kč/MWh) .

b) Cena za systémové služby (Kč/MWh) pokrývá náklady provozovatele přenosové soustavy na nákup tzv. podpůrných služeb od výrobců elektřiny tyto služby poskytujících. Tyto služby si lze zjednodušeně představit jako nutnou pohotovost elektráren, které pracují jako záložní zdroje pro případ výpadku ve výrobě, nebo náhlého zvýšení či snížení spotřeb elektřiny.

c) Cena za činnosti Operátora trhu pokrývá náklady na činnosti Operátora trhu a Energetického regulačního úřadu, je vícesložková a tvoří ji:

  • Cena za činnosti související se zúčtováním odchylek (Kč/odběrné místo/měsíc) mezi plánovaným a skutečně dodaným množstvím elektřiny mezi jednotlivými účastníky trhu s elektřinou.
  • Cena za činnosti související s výplatou a administrací podpory z podporovaných zdrojů energie (Kč/odběrné místo/měsíc) sloužící k úhradě nákladů Operátora trhu v souvislosti se zajištěním administrace výplaty podpory podporovaným zdrojům.
  • Poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu (Kč/odběrné místo/měsíc), který je příjmem státního rozpočtu, z kterého je činnost tohoto úřadu hrazena.

d) Složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie. V souvislosti se vstupem do Evropské unie se Česká republika zavázala tento typ výroby podporovat s ohledem na jeho ekologický přínos. Výrobní náklady elektřiny u těchto zdrojů jsou ale vyšší než u klasických zdrojů na fosilní paliva, a proto jsou pokrývány z tohoto poplatku.

Aktuální ceník elektřiny naleznete zde

Měli byste vědět

Regulované ceny jsou každoročně stanoveny cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu, které je vydáno nejpozději do 30. listopadu s platností na následující kalendářní rok. Cenová rozhodnutí naleznete na www.eru.cz.